A weboldal elavult Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg! Kérjük, használjon másik böngészőt!
Adatkezelési szabályzat - Aniko Vocelka Photography

Adatkezelési szabályzat

Szabályzat, szerzői jog

Az oldalon található tartalmak (szövegek, képek) jogvédettek. Felhasználásuk kizárólag az oldal tulajdonosának írásos engedélyével lehetséges! A honlapon esetleg előfordulhatnak olyan tartalmak, melyeket csak nagykorúak tekinthetnek meg! Ezért az oldal további látogatásával, böngészésével bizonyítod (elfogadod a felhasználási feltételeket), hogy elmúltál 18 éves! További fontos tudnivalók a Szerzői Jogról itt...

Adatkezelés

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (vagy ahogy a leggyakrabban halljuk, GDPR, azaz General Data Protection Regulation) szabályai az online térbe kerülő adatok biztonságát garantálják egységesen, az Európai Unió minden országában.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021. március 15. -től visszavonásig tart.

Adatkezelő megnevezése: Vocelka Anikó egyéni vállalkozó
Adatkezelő rövidített elnevezés: Vocelka Anikó ev.
Adatkezelő adószáma: 56270921-1-38
Adatkezelő székhelye: 9671. Sitke, József Attila u. 29.
Adatkezelő e-elérhetősége: vocelka_aniko@gmail.hu
Adatkezelő képviselője: Vocelka Anikó
Adatvédelmi tisztviselő: Vocelka Anikó

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak - és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes adat esetén írásbeli - hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 - tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 - napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője - amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak - helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára - de legfeljebb 5 napra - az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Az anikovocelka.com és anikovocelka.hu honlapjaink használata során megvalósuló adatkezelések

1. Az anikovocelka.com (u.a. anikovocelka.hu) hírlevélre, illetve a honlapon futó bármely aktuális kampány adatbázisába történő feliratkozás csak akkor lesz érvényes, ha a hozzájárulást a címzett adja. A nyilatkozat tartalmazza a feliratkozó nevét és e-mail címét.

2. A hírlevél-feliratkozás és a honlapon futó bármely aktuális kampány adatbázisába történő feliratkozás ennek alapján jogszerű lesz, mivel a weboldalon nem megtévesztő módon, vizuálisan jól látható, hogy hírlevél feliratkozásról, illetve adatbázisba történő jelentkezésről van szó. Elkérünk egy nevet és egy e-mail címet. Amennyiben ezt a fekiratkozó adja meg, úgy feljogosít minket arra, hogy hírlevelet küldjünk részére.

3. Annak nincs törvényi akadálya, hogy előnyöket ajánljunk, előnyöket adjunk azért, hogy valaki feliratkozzon a hírlevélre. Sőt, akár a szolgáltatás elérésének, nyereményjátékban való részvételnek is feltétele lehet a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás.

4. Mindig a címzett hozzájárulására van szükség. Nem lehet ajánlással felíratni mást a hírlevélre és a honlapon futó bármely aktuális kampány adatbázisába. Ellenben egy harmadik fél által küldött valós, de nem saját adatokkal történő jelentkezés, feliratkozás esetén az anikovocelka.com (u.a. anikovocelka.hu) weblap üzemeltetője nem vállal felelősséget. Adatokkal történő visszaélés esetén, kérjük azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot!

5. A leiratkozást ingyenesen, bármilyen korlátozástól mentesen biztosítjuk, indokolási kötelezettség nélkül. Hírlevél esetén ez a kiküldött email alján szereplő linkre kattintással lehetséges. Egyéb adatbázisból való törlés bármely elérhetőségünkön kérhető.

6. Bármilyen formában is érkezik a leiratkozási kérelem, annak haladéktalanul eleget teszünk. Minden kiküldött hírlevél alján szerepel egy leiratkozó link. A leiratkozó személy adatait töröljük, nem csak egy tiltólistára tesszük.

7. Adatkezelés (kezelt adatok köre): az anikovocelka.com (u.a. anikovocelka.hu) portál tárhelyéül szolgáló Tárhely.eu Szolgáltató Kft. szerverén, adatbázisban tároljuk a hírlevélre feliratkozó személyek adatait (egy név és egy email cím), melyeket harmadik fél részére nem adunk át! A hírlevelekben portálunk friss akcióiról, információiról küldünk promóciós anyagot. A honlapon futó bármely aktuális kampány adatbázisába jelentkező személyek adatait (név, email, telefonszám, Facebook profil, nem, város, születési év, magasság, testalkat, fotók) nem rögzítjük adatbázisba, azok email formájában kerülnek továbbításra egy általunk használt Gmail-es címre. Kapcsolatfelvételi űrlap is egy email-t továbbít az említett Gmail postafiókba a következő adatokkal: név, email cím, üzenet tárgya, üzenet szövege. Adatbázisba nem történik rögzítés. (A Google adatvédelmi elveiről itt olvashat bővebben: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.)

8. Semmilyen politikai pártnak, alapítványnak, szervezetnek nem vagyunk tagja, így semmi ilyen támájú hírlevelet nem fogunk küldeni az Önök részére!

9. A honlap üzemeltetője, ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak. Cégünk az adatok biztonságáért és weboldal elérhetőségének biztosításáért a tőle elvárható módon eleget tesz. A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot az érintettek tájékoztatási kötelezettsége mellett egyoldalúan módosítsa.

10. A honlap üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget/kötelezettséget az internet jellegéből adódó technikai hibákért, elírásokért, pontatlan árakért. A weboldalon található árak, információk tájékoztató jellegűek és nem tekinthetőek ajánlatnak.

Adatkezelés célja:

Üzenetküldős űrlap:

Célja a kapcsolatfelvétel segítése, felgyorsítása. Egy - a honlapon lévő - űrlap segítségével tud az érdeklődő/böngésző személy közvetlen üzenetet küldeni számunkra, így nem kell külön email kliens programot igénybe venni ehhez.

- Adatok tárolásánake helye: Gmail postafiók (Google)
- Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
- Adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
- Adattárolás módja: elektronikusan

Hírlevél:

Célja a feliratkozott személyek fotózással kapcsoaltos információkkal való tájékoztatása; új akcióink, híreink, referencia fotóink bemutatása, közlése közvetlen csatornán.

- Adatok tárolásánake helye: Tárhely.eu Szolgáltató Kft. szerverei
- Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
- Adattárolás határideje: a partner leiratkozásáig (maximum: 10 évig)
- Adattárolás módja: elektronikusan

Egyéb aktuális kampány adatbázis:

Célja: Aktuális kampány iránt érdeklődő személyek fotózással kapcsolatos adatai megadásával jelentkezni tudnak egy adatbázisba, mely megkönnyíti a kapcsolatfelvételt.

- Adatok tárolásánake helye: Gmail postafiók (Google)
- Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
- Adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
- Adattárolás módja: elektronikusan

Hírlevél küldés és direkt marketingre vonatkozó jogszabályok, törvények:

Természetesen az új adatvédelmi törvény (Infotv.) szabályai is vonatkoznak a direkt marketing tevékenységre. Emellett azonban a következő jogszabályok speciálisan az e-mail marketing adatkezelését szabályozzák:

  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Süti (cookie) Szabályzat

Weboldalunk bizonyos területein sütiket ("cookies") alkalmazunk. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében, ha Ön ehhez külön is hozzájárul. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

  • megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,
  • emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie,
  • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és
  • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

1. A sütik fajtái, célja és használata

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: "ideiglenes" ("munkamenet sütiket") vagy "állandó sütiket" (beleértve a "személyre szabott sütiket" is). Az ideiglenes sütik addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalunkat, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli.

1.1. Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát.

1.2. Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik

Ezekkel megkülönböztethetjük és számlálhatjuk weboldalunk látogatóit, és figyelni tudjuk, hogy a felhasználók miként használnak egy adott honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. E sütik révén tároljuk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújtunk a honlapra, biztosítjuk a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjtjük a honlap használatával kapcsolatos információkat. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy továbbfejleszthessük a weboldalunk működését. E sütik nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak a weboldalunk működésének fejlesztésére használjuk fel.

1.2.1. Google Analitika

A Google Analitika (Google Analytics) révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá.

A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza.

1.3. Funkcionális sütik

Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. E sütik azt is lehetővé tehetik az Ön számára, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

E sütik azonban nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét, és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más weboldalakon keresztül.

Az ezen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig egyértelmű és előzetes tájékoztatást nyújtunk azonban arról, hogy milyen információt gyűjtünk, azokat mire használjuk fel és kivel osztjuk meg.

Honlapunk a JavaScript néven ismert technológiát használja annak érdekében, hogy az oldal megjelenése minél vonzóbb legyen. Emiatt elengedhetetlen, hogy az oldalunk ellenőrizze, vajon a böngészőjében a JavaScript engedélyezve van-e, és a megfelelő süti beállítása révén rögzíti ezt a körülményt az oldalunkon történő böngészés teljes időtartamára vonatkozóan.

1.4. Harmadik féltől származó sütik

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások adatvédelmi- és süti-szabályzatát.

2. A sütik (cookies) kezelése

A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője "Segítség" menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok részleges vagy teljes kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolása: az ilyen sütik kikapcsolása érdekében egy úgynevezett "Google Analytics plug-in"-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának.

Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:


További hasznos linkek: ha további tájékoztatásra lenne szüksége a sütikkel (cookies) és azok szélesebb körű használatával kapcsolatban, kérjük keresse fel az alábbi oldalakat:

3. Egyéb rendelkezések

A jelen Süti Szabályzatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

4. A honlap használatával Ön automatikusan elfogadja a cookie-k (sütik) használatát!

Loading...